ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ


ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ
 More about author: 
First name:  ΧΡΥΣΑ
Last name:  ΜΑΛΤΕΖΟΥ
Projects: 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε δύο κύρια θέματα : α) στη βενετική περίοδο της ελληνικής ιστορίας : σχέσεις του Ελληνισμού με τη Δύση κατά τη διάρκεια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου (φραγκοκρατούμενος και βενετοκρατούμενος ελληνισμός) ? β) στις αρχειακές, παλαιογραφικές και διπλωματικές έρευνες. Με βάση ανέκδοτο και άγνωστο τις περισσότερες φορές αρχειακό υλικό που έχει εντοπίσει στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, ειδικότερα της Βενετίας, μελετά τα προβλήματα της εγκατάστασης των Ευρωπαίων στον μεσογειακό χώρο και τις σχέσεις που διαμορφώθηκαν ανάμεσα στο ελληνικό και το ξένο στοιχείο (αμοιβαίες επιδράσεις, πολιτισμικές ανταλλαγές) κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Η έρευνα εξάλλου στις πρωτογενείς αρχειακές πηγές που σώζονται σε μοναστηριακές συλλογές, βιβλιοθήκες και αρχεία τόσο του ελληνικού χώρου όσο και του εξωτερικού την οδήγησε στη συστηματική ταξινόμηση, καταλογογράφηση, έκδοση και αξιοποίηση αρχειακών τεκμηρίων.

Έχει συγγράψει περισσότερες από 100 μελέτες που αφορούν την ιστορία των Ελλήνων στη διάρκεια της λατινοκρατίας, διερευνώντας ποικίλες όψεις των σχέσεων μεταξύ του μεταβυζαντινού κόσμου και της Βενετίας.

Σημειώνονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι τίτλοι αυτοτελών βιβλίων :
* Ο θεσμός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού βαΐλου (1268 - 1453), Αθήνα 1970.
* Η Βενετία των Ελλήνων, Αθήνα 1999.
* Χαρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Βενετία 2000.
* ire debeas in rettorem Caneae. Η εντολή του δόγη Βενετίας προς τον ρέκτορα
Χανίων 1589, έκδοση, Βενετία 2002.
* "Stradioti" : Οι προστάτες των συνόρων, Αθήνα 2003.
* ’ννα Παλαιολογίνα Νοταρά. Μια τραγική μορφή ανάμεσα στον βυζαντινό και τον
νέο ελληνικό κόσμο, Βενετία 2004.
* Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Πενήντα
χρόνια επιστημονικής διαδρομής, 1955-2005, κείμενο, επιμέλεια Χρύσα Μαλτέζου,
Βενετία 2005.
* Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Οδηγός
του Αρχείου, Βενετία -Αθήνα 2008.


Address: 

Istituto Ellenico di Studi Bizantini
e Postbizantini di Venezia
Castello 3412 - 30122 Venezia
ITALIA


Date of birth:  1941
Birth place:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Awards: 

Το 1982 τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη συμβολή της στη διάσωση και επιστημονική εκμετάλλευση τoυ Ιστορικού Αρχείoυ των Κυθήρων.

Το 2003 τιμήθηκε για την επιστημονική προσφορά της από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Τιμής.

To 2006 υπό τη διεύθυνσή της Eλληνικό Iνστιτούτο Bενετίας τιμήθηκε με το Διεθνές Bραβείο Ωνάση.

Tο 2007 τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο τEς Mπολόνιας (έδρα Pαβέννα) με το βραβείο Dante Aligheri για την προσφορά της στη συντήρηση και ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών του ελληνισμού στη Bενετία.


E-mail:  info@institutoellenico.orgI
Website:  www.institutoellenico.org